Heqje dorë

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Waiver and the translation is 100% complete.

Gjuhët e tjera:
English 100% • ‎Shqip 100%

Shkarko: File:Waiver under18.pdf

Shkarko: File:Waiver over18.pdf

Heqje dorë 18+

MARRËVESHJE PËR LËSHIM DHE HEQJE TË PËRGJEGJËSISË, PREZUMIM I RREZIKUT DHE PAJTIM PËR DËMSHPËRBLIM

("MARRËVESHJA")

Në shkëmbim të lejimit për të marrë pjesë në çfarëdo mënyre në aktivitetet e Prishtina Hackerspace. Unë, për veten time për përfaqësuesit personal, të caktuerit, trashëgimtarë, dhe të afërmin më të afërt:

  1. Pranoj, pajtohem, dhe dëshmoj se kuptoj natyrën e aktiviteteve të "'Prishtina Hackerspace"' dhe se jam esull, i kualifikuar, në shëndet të mirë, dhe në gjende të duhur fizike dhe mentale për të marrë pjesë në cilëndo aktivitet të tillë. Do të veshi mbrojtje të duhur të fytyrës dhe/ose syve kurdo që ka prezencë të veglave me rrymë ose substancave të rrezikshme. Dorëzat dhe mbrojtjet tjera të dorës duhet të zgjedhën dhe veshën varësisht prej rrezikut. E kuptoj që këpucat me gishta të hapur, papuqet, sandallët, pantolat e shkurtër, shallat dhe rrobat e shlira KURR nuk do të veshen në hapësira ku operohet veglat e rrezikshme. Flokët e gjata dhe mesatare duhet të kapën mbas në rreth ose nën jakën e këmishës ose të vendosën nën rrjetë të flokëve kur të punoj afër shkëndijave, zjarreve ose cilësdo pajisje të fuqizuar ose entangling. Për më tepër pajtohem dhe siguroj që kurdo që besoj që kushtet janë të pasigurta, unë do të ndërprej menjeherë pjesëmarrjen e mëtutjeshme në aktivitet
  2. PLOTËSISHT E KUPTOJ QË: (a) KËTO AKTIVITETE MUND TË PËRMBAJNË RREZIQE TË LËNDIMIT SERIOZ TRUPOR, DUKE PËRFSHIRË PAAFTËSIM TË PËRHERSHËM, DHE VDEKJE ("RREZIQET"); (b) këto Rreziqe mund të shkaktohet nga veprimet ose mosveprimet e mija, veprimet ose mosveprimet e të tjerëve që marrin pjesë në aktivitet, ose të neglizhencës së lëshuesve të emëruar më poshtë. (c) mund të ketë RREZIQE TË TJERA DHE HUMBJE EKONOMIKE DHE SOCIALE të njohura ose të panjohura për mua ose jo lehtë të parashikueshme në këtë moment; dhe UNË PLOTËSISHT I PRANOJ DHE I MARR PËRSIPËR RREZIQE TË TILL DHE TË GJITHË PËRGJEGJËSINË PËR HUMBJET, SHPENZIMET, DHE DËMET unë i shkaktoj si rezultat i pjesëmarrjes sime ose të të minturit në aktivitet.
  3. KËTU I LIROJ, HEQ NGA PËRGJEGJËSIA DHE BETOHEM TË MOS QES NË GJYQ Prishtina Hackerspace, administratorët e saj respktivë, drejtorët, agjentët, zyrtarët, antarët, vullentarët, dhe të punësuarit, pjesëmarrrësit tjerë, cilindo sponsor, reklamues, dhe, nëse është e aplikueshme, pronarin dhe qiradhënësit e vendodhjes në të cilën ndodh aktivitetit (secili i konsideuar njëri nga "LËSHUESIT" ketu) NGA E GJITHË PËRGJEGJËSIA, PADITË, KËRKESAT, HUMBJET, OSE DËMET NË LLOGARINË TIME TË SHKAKTUARA OSE TË PRETENDUARA TË JENË SHKAKTUAR NË PLOTNI OSE PJESËRISHT NGA NEGLIZHENCA E "TË LËSHUARVE" OSE TJETËR, DUKE PËRFSHIRË OPERACIONIT NEGLIZHENTE TË SHPËTIMIT AND UNË PËR MË TEPËR PAJTOHEM që nëse, përkundës kësaj MARRËVESHJE LËSHIMI DHE PËRJASHTIMI TË PËRGJEGJËSISIË, MARRJES SË RREZIKUT, DHE KOMPENZIMIT unë, ose kushdo në emrin tim, bën një padi ndaj cilitdo prej Lëshuesve, UNË DO TA KOMPENZOJ, RUAJ, DHE MBAJ JO PËRGJEGJËS SECILIN PREJ TË LËSHUAVE nga çfarëdo shpenzimi të gjykimit, shpenzime të avokatit, humbje, përgjegjësi ligjore, dëm ose kosto që mund të shkaktohet si rezultat i një pretendimi të tillë.

E KAM LEXUAR KËTË MARRËVESHJE, PLOTËSISHT I KUPTOJ DISPOZITAT E SAJ, E KUPTOJ QË KAM DHËNË TË DREJTA SUBSTANCIALE DUKE E NËNSHKRUAR ATË DHE E KAM SHKRUAR LIRSHËM DHE PA NXITJE OSE SIGURIM TË ÇFARËDO NATYRE DHE KAM QËLLIM QË AJO TË JETË LIRIM I PLOTË DHE PAKUSHTE I KREJT PËRGJEGJËSISË DERI NË MASËN MË TË LARTË TË LEJUAR ME LIGJ DHE PAJTOHEM QË PËRVEÇ NËSE NDONJË PJESË E KËSAJ MARRËVESHJE GJENDET JO E VLEFSHËM NË BALANCË, DO TË VAZDHDOJ ME FUQI DHE EFEKT TË PLOTË.

Emri më të mëdha i pjesëmarrësit*: ______________________________________

Adresë emaili*:________________________________

Adresa e shtëpisë:____________________________________

Telefoni*:_______________________________

Nënshkrimi i Pjesëmarrësit (vetëm 18 ose mbi)*:

_________________________________________________

Data*:___________________

Heqje dorë nën moshën 18

MARRËVESHJE PËR LËSHIM DHE HEQJE TË PËRGJEGJËSISË, PREZUMIM I RREZIKUT DHE PAJTIM PËR DËMSHPËRBLIM

("MARRËVESHJA")

Në shkëmbim të lejimit për të marrë pjesë në çfarëdo mënyre në aktivitetet e Prishtina Hackerspace. Unë, për veten time për përfaqësuesit personal, të caktuerit, trashëgimtarë, dhe të afërmin më të afërt:

  1. Pranoj, pajtohem, dhe dëshmoj se kuptoj natyrën e aktiviteteve të "'Prishtina Hackerspace"' dhe se jam esull, i kualifikuar, në shëndet të mirë, dhe në gjende të duhur fizike dhe mentale për të marrë pjesë në cilëndo aktivitet të tillë. Do të veshi mbrojtje të duhur të fytyrës dhe/ose syve kurdo që ka prezencë të veglave me rrymë ose substancave të rrezikshme. Dorëzat dhe mbrojtjet tjera të dorës duhet të zgjedhën dhe veshën varësisht prej rrezikut. E kuptoj që këpucat me gishta të hapur, papuqet, sandallët, pantolat e shkurtër, shallat dhe rrobat e shlira KURR nuk do të veshen në hapësira ku operohet veglat e rrezikshme. Flokët e gjata dhe mesatare duhet të kapën mbas në rreth ose nën jakën e këmishës ose të vendosën nën rrjetë të flokëve kur të punoj afër shkëndijave, zjarreve ose cilësdo pajisje të fuqizuar ose entangling. Për më tepër pajtohem dhe siguroj që kurdo që besoj që kushtet janë të pasigurta, unë do të ndërprej menjeherë pjesëmarrjen e mëtutjeshme në aktivitet
  2. PLOTËSISHT E KUPTOJ QË: (a) KËTO AKTIVITETE MUND TË PËRMBAJNË RREZIQE TË LËNDIMIT SERIOZ TRUPOR, DUKE PËRFSHIRË PAAFTËSIM TË PËRHERSHËM, DHE VDEKJE ("RREZIQET"); (b) këto Rreziqe mund të shkaktohet nga veprimet ose mosveprimet e mija, veprimet ose mosveprimet e të tjerëve që marrin pjesë në aktivitet, ose të neglizhencës së lëshuesve të emëruar më poshtë. (c) mund të ketë RREZIQE TË TJERA DHE HUMBJE EKONOMIKE DHE SOCIALE të njohura ose të panjohura për mua ose jo lehtë të parashikueshme në këtë moment; dhe UNË PLOTËSISHT I PRANOJ DHE I MARR PËRSIPËR RREZIQE TË TILL DHE TË GJITHË PËRGJEGJËSINË PËR HUMBJET, SHPENZIMET, DHE DËMET unë i shkaktoj si rezultat i pjesëmarrjes sime ose të të minturit në aktivitet.
  3. KËTU I LIROJ, HEQ NGA PËRGJEGJËSIA DHE BETOHEM TË MOS QES NË GJYQ Prishtina Hackerspace, administratorët e saj respktivë, drejtorët, agjentët, zyrtarët, antarët, vullentarët, dhe të punësuarit, pjesëmarrrësit tjerë, cilindo sponsor, reklamues, dhe, nëse është e aplikueshme, pronarin dhe qiradhënësit e vendodhjes në të cilën ndodh aktivitetit (secili i konsideuar njëri nga "LËSHUESIT" ketu) NGA E GJITHË PËRGJEGJËSIA, PADITË, KËRKESAT, HUMBJET, OSE DËMET NË LLOGARINË TIME TË SHKAKTUARA OSE TË PRETENDUARA TË JENË SHKAKTUAR NË PLOTNI OSE PJESËRISHT NGA NEGLIZHENCA E "TË LËSHUARVE" OSE TJETËR, DUKE PËRFSHIRË OPERACIONIT NEGLIZHENTE TË SHPËTIMIT AND UNË PËR MË TEPËR PAJTOHEM që nëse, përkundës kësaj MARRËVESHJE LËSHIMI DHE PËRJASHTIMI TË PËRGJEGJËSISIË, MARRJES SË RREZIKUT, DHE KOMPENZIMIT unë, ose kushdo në emrin tim, bën një padi ndaj cilitdo prej Lëshuesve, UNË DO TA KOMPENZOJ, RUAJ, DHE MBAJ JO PËRGJEGJËS SECILIN PREJ TË LËSHUAVE nga çfarëdo shpenzimi të gjykimit, shpenzime të avokatit, humbje, përgjegjësi ligjore, dëm ose kosto që mund të shkaktohet si rezultat i një pretendimi të tillë.

E KAM LEXUAR KËTË MARRËVESHJE, PLOTËSISHT I KUPTOJ DISPOZITAT E SAJ, E KUPTOJ QË KAM DHËNË TË DREJTA SUBSTANCIALE DUKE E NËNSHKRUAR ATË DHE E KAM SHKRUAR LIRSHËM DHE PA NXITJE OSE SIGURIM TË ÇFARËDO NATYRE DHE KAM QËLLIM QË AJO TË JETË LIRIM I PLOTË DHE PAKUSHTE I KREJT PËRGJEGJËSISË DERI NË MASËN MË TË LARTË TË LEJUAR ME LIGJ DHE PAJTOHEM QË PËRVEÇ NËSE NDONJË PJESË E KËSAJ MARRËVESHJE GJENDET JO E VLEFSHËM NË BALANCË, DO TË VAZDHDOJ ME FUQI DHE EFEKT TË PLOTË.

Emri më të mëdha i pjesëmarrësit*: ______________________________________

Adresa: ________________________________(Rruga) (Qyteti) (Shteti)(Kodi postar)

________________________________________

Telefoni:_______________________________

Nënshkrimi i Pjesëmarrësit (vetëm 18 ose mbi):

________________________________________________Data:____________________

SHKARKIM PËR TË MITURIN

DHE UNË, PRIND DHE/OSE KUJDESTARI LIGJOR I TË MITURIT, KUPTOJ NATYRËN E AKTIVITETET TË PRISHTINA HACKERSPACE DHE PËRVOJËN DHE TË AFTËSITË E TË MITURIT DHE BESOJ QË I MITURI TË JETË I KUALIFIKUAR, ME SHËNDET TË PLOTË, DHE NË GJËNDJE TË DUHUR FIZIKE DHE MENDORE PËR TË MARRË PJESË NË AKTIVITET TË TILLË.UNË ANË TË KËSAJ SHTYP, SHKARKIMIT, PAKTI MOS PADISË, DHE PRANONI TË SIGUROJ DHE TË KURSYER DHE TË MBAJË TË PADËMSHME SECILIN E'S RELEASEE NGA GJITHA DETYRIM KËRKESAVE, KËRKESAT, HUMBJEVE, OSE DËMTIMET PËR LLOGARI E TË MITURIT SHKAKTUAR OSE PRETENDIME PËR SHKAKTUAR NË TËRËSISHT OSE PJESËRISHT NGA NEGLIZHENCA E "LËSHIMIN" OSE PËRNDRYSHE, DUKE PËRFSHIRË VEPRIMIN NGA PAKUJDESIA E KËRKIM SHPËTIMIT DHE MË TEJ DAKORD SE NË QOFTË, PAVARËSISHT NGA KJO SHTYP, I, LEHTË, APO DIKUSH NË EMËR TË TË MITURIT E BËN NJË KËRKESË KUNDËR NDONJË NGA LËSHUESI I EMËRUAR MË LARTË, UNË DO TË SIGUROJ, RUAJ, DHE MBAJË TË PADËMSHME ÇDO LËSHUES NGA NDONJE SHPENZIM PR ÇËSHTJE GJYQËSORE, TARIFAT E AVOKATIT, HUMBJE PËRGJEGJËSISË, DËM OSE KOSTO NDONJE MUND TË PËSOJË SI REZULTAT I NDONJË PRETENDIM TË TILLË.

Emri më të mëdha i Prindit/Gardianit: ______________________________________

Adresa: ________________________________(Rruga) (Qyteti) (Shteti)(Kodi postar)

________________________________________

________________________________________

Telefoni:_______________________________

NËNSHKRIMI I PRINDIT/KUJDESTARIT (vetëm nëse pjesëmarrësi është nën moshën 18 vjeç):

______________________________________________

Data: _______________________________