Revision history of "Translations:Sleeping/3/sq"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:07, 22 July 2014Gem (Talk | contribs). . (632 bytes) (-30)
  • (cur | prev) 18:07, 22 July 2014Gem (Talk | contribs). . (662 bytes) (+662). . (Created page with "Nëse jeni duke fjetur në Prishtina Hackerspace, kushdo tjetër i pranishëm në hapësirë e ka të drejtën e plotë që t'iu zgjoj dhe te kërkoj që të filloni punën os...")