Revision history of "Translations:Membership/15/sq"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:49, 22 July 2014Arberhasimja (Talk | contribs). . (719 bytes) (+719). . (Created page with "# E drejta e hyrjes në hapësirën # Qasja në aftësitë më të gjera dhe resurse të anëtarëve të Prishtina Hackerspace ## Anëtarët tanë janë të interesuar në shu...")