All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)# Access to the space
# Access to the extensive skills set and resources of the Prishtina Hackerspace members
## Our members have a wide range of interests, hobbies, and professions - from server administration to welding, music and art. As a Member you will be able to learn from us, as well as have the opportunity to teach in return.  To see some of the skills members have, check out the [[People]] page.
# Access to public tools, additional services, and free classes
# Voting rights (see also Types of membership below)
# Members should be getting a @prishtinahackerspace.org email address and access to all other internet services.
 h Albanian (sq)# E drejta e hyrjes në hapësirën
# Qasja në aftësitë më të gjera dhe resurse të anëtarëve të Prishtina Hackerspace
## Anëtarët tanë janë të interesuar në shumë fusha,hobi, dhe profesione - prej administrimit të serverëve e deri tek saldimet, muzika dhe arti. Si një anëtarë ju do të mësoni prej nesh, dhe do të na mësoni ne. Për të shikuar aftësitë që disa nga anëtarët i kanë, shikojeni faqen[[People]].
# Qasje në veglat publike, shërbime më të gjera, dhe klasa pa para.
# Të drejtat e votimit (shikoni llojet e anëtarësimit më poshtë)
# Anëtarët duhet që të marrin një @prishtinahackerspace.org email addres dhe të kenë qasje në të gjitha shërbimet e internetit